Slide background

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach

3

Gmina Miejska Piechowice informuje o realizacji projektu pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych i jakości życia mieszkańców budynku. Kolejnymi celami projektu są: poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego, podniesienie estetyki zabudowy i ładu przestrzennego otoczenia.

Planowane efekty realizacji projektu to podwyższenie komfortu życia mieszkańców, ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, zahamowanie degradacji i zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta, poprawa zasobu mieszkaniowego gminy, zwiększenie estetyki otoczenia i ładu przestrzennego miasta oraz poczucia bezpieczeństwa.

Wartość projektu - 128 984,08 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 74 150,45 zł
Wkład budżetu państwa – 12 358,41 zł

Okres realizacji projektu od 31 marca 2018 do 15 grudnia 2018.

Zakres projektu obejmuje:
• wymianę deskowania i więźby dachowej, remont pokrycia dachowego, remont elewacji (m.in. skucie tynków na ścianach zewnętrznych, wykonanie napraw spękanych murów, uzupełnienie spoin ścian murowanych, wykonanie niezbędnej izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, pokrycie tynkami, wymianę zewnętrznych parapetów okiennych), remont stolarki drzwiowej w częściach wspólnych, izolację ścian fundamentowych, remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej z zastosowaniem elementów wspomagających zarządzanie energią elektryczną np. czujek, wyłączników czasowych.
W ramach prac architektonicznych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku zostanie wykonana pochylnia.
• prace termomodernizacyjne - docieplenie dachu wełną mineralną, docieplenie elewacji, wykonanie niezbędnej izolacji termicznej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej