Slide background

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że na podstawie uchwały 232/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice od dnia 01.07.2022 roku nieruchomości niezamieszkałe zostaną włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Miejską Piechowice.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego i kontynuowania już posiadanych indywidualnych umowach na odbiór odpadów, pod warunkiem że w wyznaczonym 60 dniowym terminie do Burmistrza Miasta Piechowice wpłynie oświadczenie właściciela o wyłączeniu nieruchomości z  gminnego systemu.

 Oświadczenie to należy złożyć do 4 kwietnia 2022r tj. przed umieszczeniem ogłoszenia o przetargu i nie można odwołać oświadczenia przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. planowo do końca roku 2023.

 Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych lub ich części, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne to nie tylko firmy, sklepy, zakłady fryzjerskie ale również osoby fizyczne prowadzące działalność wynajmu pokoi w swoich nieruchomościach.

 Osoby te będąc w gminnym systemie gospodarowania odpadami zobowiązane są do posiadania oznakowanych pojemników na odpady pochodzące z działalności tak, aby firma odbierająca odpady nie miała wątpliwości czy odpady pochodzą z gospodarstwa domowego czy z działalności prowadzonej na tej samej nieruchomości.  W regulaminie utrzymania czystości określono również minimalną pojemność pojemników dla określonych typów nieruchomości niezamieszkałych oraz minimalną częstotliwość odbiorów.

         Przedsiębiorców i osoby fizycznych prowadzących działalności gospodarcze tak samo jak mieszkańców obowiązuje  5- frakcyjna selektywna zbiórka odpadów oraz częstotliwość zgodnie z ustawą i regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, dlatego też do oświadczenia o wystąpieniu z gminnego systemu właściciel nieruchomości obligatoryjnie załącza umowę na wszystkie obowiązujące frakcje odpadów  i wynikającą z regulaminu częstotliwość ich odbiorów, pod rygorem nieważności oświadczenia.

Na rok 2022 uchwałą nr 233/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice ustalone zostały następujące stawki:

Stawki za pojemnik na rok 2022 dla nieruchomości niezamieszkałych

Poj. 110 l

Worek 120l

Poj. 120 l

Poj. 240 l

 Poj. 360 l

Poj. 1100 l

22,80 zł

24,90 zł

24,90 zł

49,80 zł

74,70 zł

228,00 zł

W przypadku braku wywiązywania się z obowiązku segregacji w Gminie Miejskiej Piechowice nadal obowiązuje dwukrotność stawki.

Częstotliwość odbiorów: papier – obowiązkowo co najmniej 1 raz w miesiącu ( możliwe odbiory raz na dwa tygodnie); szkło –  obowiązkowo co najmniej 1 raz w miesiącu ( możliwe odbiory raz na dwa tygodnie); tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe– obowiązkowo co najmniej 2 razy w miesiącu; ( możliwe odbiory co tydzień); bioodpady –w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej raz na tydzień, a w pozostałym okresie co najmniej raz na dwa tygodnie; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po obowiązkowym wysegregowaniu frakcji przeznaczonych do odzysku- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień.

Uchwały, deklaracje oraz wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie https://piechowice.bip.net.pl/

1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice - pobierz

2. Oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości - pobierz