Slide background

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01-01-2022

W związku z podjętą dnia 23 września 2021 roku uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 224/XXXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 92/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zmienione zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022r. a ich wysokość jest następująca:
1) 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) podwyższoną stawkę opłaty stanowiącą dwukrotność stawki tj. 72 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) zwolnienie w wysokości 3,00 zł z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.


Przypominamy że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice od 01.01.2020 roku obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W związku z wciąż rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami a w szczególność, usługami odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów utrzymana została częstotliwość wywozów frakcji papier i szkło dla domków jednorodzinnych w ten sposób że w roku 2022 odbierane one są jeden raz w miesiącu. Pozostałe odbiory pozostają bez zmian, harmonogram na pierwsze półrocze 2022 umieszczony został na stronie miasta i w BIP.