Slide background

Przypomnienie dotyczące korzystania z PSZOK

Mieszkańcom którzy chcą oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bocznej 15 w Piechowicach, przypomina się, że zgodnie z § 3 pkt 4 uchwały nr 91/XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, „oddając odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 do PSZOK, należy okazać się dokumentem potwierdzającym dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonymi przez gminę