Slide background

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01-01-2021

W związku z podjętą dnia 2 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 173/XXX/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 92/XVIII/ 2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miejskiej Piechowice , Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zmienione zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2021r. a ich wysokość jest następująca:
1) 32 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) podwyższoną stawkę opłaty stanowiącą dwukrotność stawki tj. 64 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) zwolnienie w wysokości 3,00 zł z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
Przypominamy że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice od 01.01.2020 roku obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W związku z wciąż rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami a w szczególność, usługami odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów zmieniona została częstotliwość wywozów frakcji Papier i szkło dla domków jednorodzinnych w ten sposób że od stycznia 2021 odbierane one będą jeden raz w miesiącu. Pozostałe odbiory bez zmian. harmonogram na rok 2021 zostanie Państwu dostarczony na przełomie grudnia i stycznia.