Slide background

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zlokalizowany jest w Piechowicach na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15 - to miejsce w którym mieszkańcy BEZPŁATNIE w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

 

Godziny przyjmowania odpadów:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
we wtorki i czwartki 9:00-16:00
w soboty 10:00-15:00.

Przypominamy, że odpady tzw. „trudne” wymienione powyżej nie powinny być umieszczane przy tzw. gniazdach i pojemnikach na odpady komunalne. Dokonując wymiany mebli, sprzętu elektronicznego, opon itp. korzystacie Państwo z reguły z transportu pojazdem samochodowym. Prosimy więc o skorzystanie z tej formy i dostarczanie zużytych sprzętów do PSZOK, a nie porzucanie w miejscach ogólnodostępnych.

ODDANIE TYCH ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY W PSZOK JEST B E Z P Ł A T N E.