Slide background

Deklaracja Dostępności, Raport o stanie zapewnienia dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.piechowice.eu

Gmina Miejska Piechowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Miejska Gminy Piechowice.eu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.
  • Data przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej: 2024-03-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Powiększanie i pomniejszanie czcionek- ctrl+, ctrl- Dla osób słabowidzących istnieje możliwość wyświetlenia wersji w zwiększonym kontraście. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do kolejnej pozycji nawigacji, klawisz Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu przycisku Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Dla osób słabowidzących istnieje możliwość wyświetlenia wersji w zwiększonym kontraście.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do kolejnej pozycji nawigacji, klawisz Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu przycisku Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anną Szalej-John, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 75 48 909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Miasta bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonym miejscem parkingowym, dzwonek przy drzwiach wejściowych znajduje się po prawej stronie.

Budynek Urzędu Miasta posiada trzy kondygnacje, przyjmowanie osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

Dzwonek przy drzwiach wejściowych po prawej stronie.

Przed wejściem wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu po lewej stronie Urzędu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Brak tłumacza języka migowego.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOST ĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala si ę plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. pobierz